Reen

Leciono 2


课 文
Tekstoj 

生 词
Novaj

注 释
Vortoj Notoj

二、Interkonatig1.gif (48 bytes)o相识

. .

12.Saluton! c.gif (53 bytes)u mi povas scii vian 
   nomon? 
   您好!我可以知道您的名字吗?

13.Saluton!Mi nomig1.gif (48 bytes)as A. 
   您好!我叫A。

14.Kio estas via nomo? 
   您叫什么名字?

15.Mia nomo estas M. 
   我的名字叫M。

16.Kiel li nomig1.gif (48 bytes)as? 
   他叫什么名字?

17.Li estas s.gif (48 bytes).Kaj s1.gif (46 bytes)i? 
   他叫s.gif (48 bytes)。她呢?

18.s.gif (48 bytes)i estas L. 
   她叫L。

19.Permesu, ke mi prezentu min 
   mem! 
   请允许我自我介绍!

20.Permesu, ke mi al vi mian 
   amikinon L.
   请允许我把我的朋方L介绍给您。

21.Nun mi konatig1.gif (48 bytes)u! 
   现在让我们来认识一下吧!

22.Mi tre g1.gif (48 bytes)ojas konatig1.gif (48 bytes)
   kun vi.       
   我很高兴认识您。

23.Kiel g1.gif (48 bytes)ojinde,ke mi povas 
   konatig1.gif (48 bytes)i kun vi! 
   认识您我多高兴啊!

24.Estas al mi tre agrable,ke mi 
   konatig1.gif (48 bytes)as kun vi! 
   认识您我十分愉快!

25.Same mi! 
   我也是!

interkonatig1.gif (48 bytes)o相识
c.gif (53 bytes)
u…吗
povi能、会
scii知道
nomo名字
nomig1.gif (48 bytes)i叫作,称为
kio什么
esti是,在
mia我的
li他
kaj和,并且
permesi允许
s1.gif (46 bytes)i她
prezenti介绍
amikino女友
nun现在
konatig1.gif (48 bytes)i(被)认识mem亲自
agrabla令人高兴的same同样

1.Kun kiu mi havas honoron paroli?“认识您很高兴。”尽管句子的形式不一样,但基本意义是一样的,初学者只要掌握其中的一种用法 就可以了。

2. Same mi!是在日常口语 中简化了的不完全句,它的完整形式可为;Same mi tre g1.gif (48 bytes)ojas konatig1.gif (48 bytes)i kun vi! 等。 

语法讲解

词法

   
ig1.gif (48 bytes)(后缀)接名词、动词、形容词后构成不及物动词,表示成为、变成、起来。
      u(词尾)表示命令、指示、愿望。用于第二人称时,主语要省略。
     ke (连词)用于连接句子。kun(介词)和…一起al (介词)向,对于ind(后缀)表示值得

句法

  
一般疑问句 在肯定句开头加上疑问副词c.gif (53 bytes)u即构成一般疑问句。

     c.gif (53 bytes)
u mi povas scii vian nomon? 我可以知道您的名字吗? 

句型 

    “您叫什么名字?”的几种表达法: 

     Kio estas via nomo ? 
     Kiel vi nomig1.gif (48 bytes)as? 
     Kiu estas vi? 
     c.gif (53 bytes)
u mi povus scii vian nomon?(比较委婉客气)Reen