La 16-regula Gramatiko de Esperanto


Reen


   

 

La 16-regula Gramatiko de Esperantol


    1.Artikolo nedifinita ne ekzistas; ekzistas nur artikolo difinita (la), egala por c1.gif (53 bytes)iuj seksoj, kazoj kaj nombroj.
    Rimarko: La uzado de la artikolo estas tia sama, kiel en la aliaj lingvoj. La personoj, por kiuj la uzado de la artikolo prezentas malfacilaon, povas en la unua tempo tute g1.gif (48 bytes)in ne uzi.

    1.世界语没有不定冠词,只有定冠词la,通用于所有性、格、数。
     注:冠词的用法和在其他语言完全相同,感到困难的人,开始时可以完全不用。
       2. La substantivoj havas la finig1.gif (48 bytes)on -o. Por la formado de la multenombro oni aldonas la finig1.gif (48 bytes)on -j. Kazoj ekzistas nur du: nominativo kaj akuzativo; la lasta estas ricevata el la nominativo per la aldono de la finig1.gif (48 bytes)o -n. La ceteraj kazoj estas esprimataj per helpo de prepozicioj ( la genitivo per de, la dativo per al, la ablativo per per au1.gif (46 bytes) aliaj prepozicioj lau1.gif (46 bytes) la senco).     2.名词有词尾-o。构成复数加词尾-j。格只有两种:主格和宾格;宾格由主格加-n构成。其余的格借助介词来表示(属格用de,与格用al,夺格用per或根据意思用别的介词)。
       3. La adjektivo finig1.gif (48 bytes)as per -a. Kazoj kaj nombroj kiel c1.gif (53 bytes)e la substantivo. La komparativo estas farata per la vorto pli, la superlativo per plej: c1.gif (53 bytes)e la komparativo oni uzas la konjunkcion ol. 
    3.形容词以-a结尾,格与数和名词相同。比较级借pli构成,最高级借plej构成;比较级用连词ol。 
       4. La numeraloj fundamentaj (ne estas deklinaciataj) estas: unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, nau1.gif (46 bytes), dek, cent, mil. La dekoj kaj centoj estas formataj per simpla kunigo de la numeraloj. Por la signado denumeraloj ordaj oni aldonas la finig1.gif (48 bytes)on de la adjektivo; por la multoblaj-la sufikson -obl-, por la nombronaj - -on-, por la kolektaj - -op-, por la disdividaj - la vorton po. Krom tio povas esti uzataj numeraloj substantivaj kaj adverbaj.     4.基数词(无词尾变化)是: unu, du,tri,kvar, kvin, ses,sep,ok, nau1.gif (46 bytes),dek, cent,mil。几十、几百由数词简单组合而成。序数词加形容词词尾;倍数加后缀-obl-,分数加后缀-on-,集合数加-op-,分配数用介词po。此外,数词也可以用名词和副词的形式。 
     5. Pronomoj personaj: mi, vi, li, s1.gif (46 bytes)i, g1.gif (48 bytes)i (pri objekto kaj besto), si, ni, vi, ili, oni; la pronomoj posedaj estas formataj per la aldono de la finigo adjektiva. La daklinacio estas kiel c1.gif (53 bytes)e la substantivoj.      5.人称代词:mi,vi,li, s1.gif (46 bytes)i, g1.gif (48 bytes)i(代替物品及动物), si,ni,vi,ill, oni;物主代词加形容词词尾构成,其变化与名词相同。 
    6. La verbo ne estas s1.gif (46 bytes)ang1.gif (48 bytes)ata lau1.gif (46 bytes) personoj nek nombroj. Formoj de la verbo; la tempo estanta akceptas la finig1.gif (48 bytes)on -as;1a tempo estinta -is; la tempo estonta -os; la kondic1.gif (53 bytes)a -us; la modo ordona -u; la modo sendifina -i. Participoj (kun senco adjektiva au1.gif (46 bytes) adverba): aktiva estanta -ant-; aktiva estinta -int-; akiva estonta -ont-; pasiva estanta -at-; pasiva estinta -it-; pasiva estonta -ot-. c.gif (53 bytes)iuj formoj de la pasivo estas formataj per helpo de responda formo de la verboesti kaj participo pasiva de 1a bezonata verbo; la prepozicio c1.gif (53 bytes)e la pasivo estas de.     6.动词没有人称和数的变化。动词的形式有:现在时用-as,过去时用-is,将来时用-os,假定式用-us,命令式用-u,不定式用-i。分词(带有形容词和副词的意思):主动现在时用-ant-, 主动过去时用-int-,主动将来时用-ont-,被动现在时用-at-,被动过去时用-it-,被动将来时用-ot-。被动语态的各个形式由动词esti的相应形式加所需要的被动分词构成,被动语态用的介词是de。 
    7. La adverboj finig1.gif (48 bytes)as per -e; gradoj de komparado kiel c1.gif (53 bytes)e 1a adjektivoj.     7.副词以-e结尾,各比较等级与形容词相同。 
    8.c.gif (53 bytes)iuj prepozicioj postulas la nominativon.     8.介词都要求主格。 
    9. c.gif (53 bytes)iu vorto estas legata, kiel g1.gif (48 bytes)i estas skribita.     9。每个词读法和写法一致。
    10. La akcento estas c1.gif (53 bytes)iam sur la antau1.gif (46 bytes)lasta silabo.     10.重音总是在倒数第二个音节上。
    ll.Vortoj kunmetitaj estas formataj per simpla kunigo de la vortoj (la  c1.gif (53 bytes)efa vorto staras en la fino) ;1a gramatikaj finig1.gif (48 bytes)oj estas rigardataj ankau1.gif (46 bytes) kiel memstaraj vortoj.     11.复合词由词简单组合而成(主要词在末尾);语法词尾也被看做独立的词。 
    l2. c.gif (53 bytes)e alia nea vorto la vorto ne estas forlasata.     12.用了其他否定词,就不再用ne。 
    13. Por montri direkton, la vortoj ricevas la finig1.gif (48 bytes)on de la akuzativo.     13.表示方向在词后加宾格词尾。
    l4. c.gif (53 bytes)iu prepozicio havas difinitan kaj konstantan signifon, sed se ni devas uzi ian prepozicion kaj la rekta senco ne montras al ni, kian nome prepozicion ni devas preni, tiam ni uzas la prepoziciojn je, kiu memstaran signifon ne havas. Anstatau1.gif (46 bytes) 1a prepozicio je oni povas ankau1.gif (46 bytes) uzi la akuzativon senprepozicio.     14.每个词都有确定不变的意思,但是如果我们需要用一个介词,而看不出意思上该用哪一个时,就用没有独立意思的介词je。介词je也可以用没有介词的宾格代替。 
    l5. La tiel nomataj vortoj fremdaj, t.e. tiuj, kiujn la plimulto de la lingvoj prenis el unu fonto, estas uzataj en Esperanto sen s1.gif (46 bytes)ang1.gif (48 bytes)o, ricevante nur la ortografion de tiu c1.gif (53 bytes)i lingvo; sed c1.gif (53 bytes)e diversaj vortoj de unu radiko estas pli bone uzi sens1.gif (46 bytes)ang1.gif (48 bytes)e nur la vorton fundamentan kaj la ceterajn formi el tiu c1.gif (53 bytes)i lasta lau1.gif (46 bytes) la reguloj de la lingvo Esperanto.      15.所谓外来词,就是大多数语言取自同一来源的词,在世界语中使用不加变化,只要接受世界语的正字法即可。但由一个词根派生出不同的词时,最好不加变化地只用那个基本词根,而由它来按照世界语的规则构成其他词。 
    16. La fina vokalo de la substantivo kaj de la artikolo povas esti forlasata kaj anstatau1.gif (46 bytes)igata per apostrofo.     16.名词和冠词末尾的元音可以省略,而代之以元音省略符号。