Interpunkcio


标 点 符 号

    标点符号是书面语中,用来表示句子的结构、性质、作用、语句的停顿、语气等的一种符号。

常用的标点符号

句号punkto [ . ]
逗号komo [ , ]
分号punkto komo [ ; ]
冒号dupunkto [ : ]
叹号ekkria signo [ ! ]
问号demanda signo [ ? ]
引号citsignoj [" "' '] 
括号krampoj [( ) [ ] < >]
星号steleto []
破折号streko [ - ]
省略号apostrofo [ ' ]
删节号tripunkto [ …… ]
连字符streketo [ - ]
符     号 用    法 示       例 备     注
句号 世界语的句号用实心点(.)表示。 . 1)如果只缩写词中的一部分,并且保留名词词尾,则不加句号。
E-o世界语 
K-do同志

2)口语中省略语只读缩写字母名称,书写时不用句号。
c.gif (53 bytes)PR(中华人民共和国)
UEA(国际世界语协会)

3)
kaj缩写为k时,不加句号。
用于叙述句的未尾,表示结束。 Mi legas.Pluvas.
用在缩写词的后面,表示缩写。 ekz.t.e.p.k.ekz. 
逗号 逗号表示较短的停顿。 . 
分隔句中呼语,感叹词以及等独立成分。 Kamarado, venu c1.gif (53 bytes)i tien!Karlo, sidig1.gif (48 bytes)u.Ho, mi tre g1.gif (48 bytes)ojas!  .
分隔插入语、插入句、同位语、引语和说明语等。 Tio, bedau1.gif (46 bytes)rinde,estas malvera.Vi jam ne trompos min, si pensis per si mem.  1) 名称语前,不用逗号。
La lingvo Espranto estas bona ilo. 
分隔没有连词连接的并列句子成分。 s.gif (48 bytes)i estas juna, bela kaj afabla.Tablo, seg1.gif (48 bytes)o, lito kaj s1.gif (46 bytes)ranko estas mebloj.  
分隔分词短语、形容词短语等。 Ripozinte iom da tempo, li dau1.gif (46 bytes)rigis sian vojon. 
分隔句首的状语或句中较长的状语。 Post multaj klopodoj, Zamenhof fine sukcesis eldonigi sian unuan libron pri Espranto.  
分隔主从复合句中的子句。 Ni labras, dum li ripozas.s.gif (48 bytes)i ne diris certe,c.gif (53 bytes)u s1.gif (46 bytes)i venos.  
代替省略的系动词 Kio mia, tio bona.Pli bona io, ol nenio. 
代替年月日简化形式中的介词 la 5-an, . , 1999je la 3-a de , 1989  
用于分隔整数和小数 8:2  

分号

通常用来代替连词表示并列分句间的停顿。分号表示停顿的时间比句号短,但比逗号长。 Nun mi legas; vi legas kaj li legas; ni c1.gif (53 bytes)iuj legas.Donu al mi la libron, kiun vi j1.gif (59 bytes)us ac1.gif (53 bytes)etis; mi volas g1.gif (48 bytes)in tralegi.  
冒号 冒号表示比分号较长的停顿。 . 
用在直接引语前。 Li diris:“Mi estas laboristo.”  
用以列举事物。 En la c1.gif (53 bytes)ambro estas nur tri mebloj: du seg1.gif (48 bytes)oj unu tablac1.gif (53 bytes)o.  .
用以提示下文。 Jen estas la teksto:  .
用于解释文字前面 . .
表示数学中的除法和比例  . 
问号 问号表示提问,用在疑问句后面。 c.gif (53 bytes)u vi scias, ke li estas sprita?Kiam vi revenas?  
感叹号 表示与句号一样较长的停顿。 . .
用在感叹句或感叹词后面,表示强烈的情感或加重语气。 Silentu! Ho ve!Kiel grandioza estas la Granda Muro!  
引号  表示直接引用的对话,书刊、报纸、文章名等。 c.gif (53 bytes)u vi leg1.gif (48 bytes)is“Mas1.gif (46 bytes)a”?c.gif (53 bytes)u la vortoj“serc1.gif (53 bytes)i”kaj“trovi”estas samsignifaj?  
表示特定的称谓。 la“g1.gif (48 bytes)ojo”foriris. 
表示需要着重指出的部分。 La “tuj”de sinjoroj estas multe da horoj. 
括号  表示文中的插入、注释或附加说明的部分。 Mi pensas., ke c1.gif (53 bytes)iuj konsentos kun mi pri tio:(“L' Esperantisto”Junio 1904 )  
表示书刊、报纸、文章名。 Mi ofte legas la gazeton《El Popola c.gif (53 bytes)inio》.  
星号 表示下有注释。 Mia libro*estas lia. 如有多个注释时,可在文字右上方用阿拉伯数字来表示。
破折号 表示语气的有意停顿,以引起注意。 Tamen, tio-estas vera. .
代替逗号隔开插入句。 La afero-mi ne dubas pri tio-devas sukcesi. .
引导直接引语的对话。 -c.gif (53 bytes)u vi volas, ke Johano estu nia jug1.gif (48 bytes)isto?  .
代替省略部分表示省去的词语部分。 Lia frato estas kuracisto, sed li-kuriristo.En la jaro 19-  .
表示时间、地点或数量的范围起止。 Zamenhof (1859-1917) kreis Espranton.La Granda Muro havas altecon de 5-10 metroj.  .
表示引文的出处、作者和编者。 Chi: mezurunuo de long (=1/3m.) -trad.  .
用于注释性的副标题前。 -Raporto pri la karboindustrio de c.gif (53 bytes)inio  .
省略号 表示隔音。 Jan'an  .
用在以元音结尾的词后面,表示省略名词词尾冠词的元音,或者副词词尾。 表示省略冠词la的元音a:l'
表示省略danke的副词词尾:
dank'al(只限用于该词组)
表示省略名词词尾:mond' 
这种省略通常用于诗歌中以适于韵律的需要。
删节号 表示没有说完的话或不言而喻的内容。 Vi estas prava, tamen……  .
表示话说断断续续。 li……ne……nenis.  .
表示语意骤然转折。 Rezultig1.gif (48 bytes)is el lia kuracado nur……morto. .
连词符 连接合成词。 Esperanto-kursoGansu-provincoc.gif (53 bytes)ina-Espranto Vortaro  .
表示两个词平等地连接或说明另外一个词。 en-kaj ekster-landaEsperanta-c.gif (53 bytes)ina Vortaro  .
用在缩写词中,代替省略了的字母。 S-inoK-do  .
单词移行时,用于行末最后一个音节的末尾。 Sin-Joro - .
用于分隔较长的合成数词。 mil-kvincent-tridek-oka  .