Reen    在世界语中有以下几种表示年龄的方式:

Kian (Kiun) ag1.gif (48 bytes)on vi havas?
Mi havas 18 jarojn.
Mi havas la ag1.gif (48 bytes)on de 18 jaroj.

Kia estas via ag1.gif (48 bytes)o?
Mi estas 15-jara.
Mia ag1.gif (48 bytes)o estas 15 jaroj.

Kion vi ag1.gif (48 bytes)as?
Mi ag1.gif (48 bytes)as 20 jarojn.
Mi estas en mia 20-a jaro.


Kiom da jaroj vi havas?
Mi havas 19 jarojn.

Kiomjara vi estas?
Mi estas 19-jara.