Reen


     表示星期、月份的名词前一般不加定冠词。

     Kiu tago estas hodiau1.gif (46 bytes)? 今天星期几?
     Hodiau1.gif (46 bytes) estas vendredo. 今天星期五。

     具体表示“在星期几”、“在几月份”,用介词en,或者直接将名词变成副词。

     Li iros al Pekino septembre. 他八月份将去北京。
     En lundo ni laboris. 星期一我们劳动了。