culture_title.GIF (8772 bytes) Esperanta Literaturo

阅览室 Legc1.gif (53 bytes)ambro - 诗歌 Poemoj


La Espero--Himna Esperantista
L. L. Zamenhof

希望歌
柴门霍夫 李士俊 译

En la mondon venis nova sento,
Tra la mondo iras forta voko;
Per flugiloj de facila vento
Nun de loko flugu g1.gif (48 bytes)i al loko.

Ne al glavo sangon soifanta
g.gif (50 bytes)i la homan tiras familion:
Al la mond' eterne militanta
g.gif (50 bytes)i promesas Sanktan harmonion.

Sub la sankta signo de l'Espero,
Kolektig1.gif (48 bytes)as pacaj batalantoj,
Kaj rapide kreskas la afero
Per laboro de la Esperantoj.

Forte staras muroj de miljaroj
Inter la popoloj divititaj,
Sed dissaltos la obstinaj baroj
Per la Sankta Amo disbatitaj.

Sur neu1.gif (46 bytes)trala lingva fundamento,
Komprenante unu la alian
La popoloj faros en konsento
Unu grandan rondon familian.

Nia diligenta kolegaro
En laboro paca ne lacig1.gif (48 bytes)os,
g.gif (50 bytes)is la bela song1.gif (48 bytes)o de l'Homaro
Por eterna ben' efektivig1.gif (48 bytes)os.

新的情感来到我们世上,
强烈呼声正在到处传扬;
乘着轻风展开一双翅膀,
南北西东任它四处翱翔。

它为人类家庭指引方向,
决不把它引向嗜血刀枪;
它给永远战争着的世界
展示神圣和谐美好理想。

在希望的神圣标志下面
和平战士彼此相结相联,
依靠希望者的共同工作
伟大事业正在迅速向前。

千年障壁耸立人民之间,
顽固地把大家隔离分散;
神圣感情向着顽固壁垒
猛力冲击定要把它打烂。

中立语言基础既巳奠定,
各国人民彼此互通心声,
一心一德大家共同努力
创造人类共同的大家庭。

我们同志为了世界和平
辛勤工作永不疲倦消停,
直到实现人类理想美梦,
幸福生活永远没有止境。
   

TOP


La Vojo
L.L. Zamenhof


Tra densa mallumo, briletas la celo
al kiu kurage ni iras.
Simile al stelo, en nokta
c1.gif (53 bytes)ielo,
al ni la direkton
g1.gif (48 bytes)i diras.
Kaj nin ne timigas la noktaj fantomoj,
nek batoj del sortoj,
nek mokoj del homoj,
c.gif (53 bytes)ar klara, kaj rekta, kaj tre difinita,
g1.gif (48 bytes)i estas la voj' elektita.

Nur rekte, kura
g1.gif (48 bytes)e, kaj ne flankig1.gif (48 bytes)ante,
ni iru la vojon celitan.
E
c1.gif (53 bytes) guto malgranda konstante frapante,
traboras la monton granitan.
L' espero, l'obstino,
kaj la pacienco,
jen estas la signo per kies potenco
ni, pa
s1.gif (46 bytes)o post pas1.gif (46 bytes)o, post longa laboro,
atingos la celon en gloro.

Ni semas kaj semas, neniam laci
g1.gif (48 bytes)as
pri l' tempoj estontoj pensante.
Cent semoj perd
g1.gif (48 bytes)as, mil semoj perdig1.gif (48 bytes)as,
ni semas kaj semas konstante.
Ho
c1.gif (53 bytes)esu, mokante
la homoj admonas,
Ne
c1.gif (53 bytes)esu, ne cesu! En kor' al ni sonas.
Obstine antawen, la nepoj vin benos,
se vi pacience eltenos.

Se longa sekeco, aw ventoj subitaj,
velkantajn foliojn de
s1.gif (46 bytes)iras,
ni dankas la venton, kaj repurigitaj,
ni forton pli fre
s1.gif (46 bytes)an akiras.
Ne mortos jam nia
bravega anaro.
g.gif (50 bytes)in jam ne timigos la vento, nek staro.
Obstine
g1.gif (48 bytes)i pas1.gif (46 bytes)as, provita, hardita
al cel' unufoje signita.
  

   TOP

MILDA KNABINO


静女(邶风)
石成泰译


La knabino rendevuas
Mi c1.gif (53 bytes)e la angul' rempara,
Sed s1.gif (46 bytes)i kas1.gif (46 bytes)e evakuas

kaj mi restas gratohara

La knablno vangobrilas
milde donas al mi s1.gif (46 bytes)almon
ho, kiu rug1.gif (48 bytes)e scintilas
mi preferas sian c1.gif (53 bytes)armon


De s1.gif (46 bytes)i el pas1.gif (46 bytes)tej' donaco
fres1.gif (46 bytes)a aminda kalamo
Mi preferas g1.gif (48 bytes)in, la graco
el la belulina mano

el c1.gif (53 bytes)inigita de Shi Chengtai


静女其妹,
俟我于城隅。
爱而不见,
搔首踟蹰。

静女其娈,
贻我彤管。
彤管有炜,
悦怿女美。

自牧归荑,
询美且异。
匪女之为美,
美人之贻。

TOP


VERSISTO
Verkita de Mao Zifu

寻句者
石成泰汉译


brakumu diablon.
en nokto,propra ombro
pli grandas ol nokto.
staru sur memaj manoj
kaj la tero i
g1.gif (48 bytes)as kapo.
c1.gif (53 bytes)io estas deca-
akvo sur monton flugas.
ujo subtenas fra
u1.gif (46 bytes)lineton
por preni lakton el via okulo.
sur viaj piedoj nenio.
vomu lafon.
falo estas vera staro.
bruligu la ombron
por briligi tagon.


拥抱那魔鬼去吧。
在夜里,影子本身
比夜更大。
站在自个儿的手上
大地就变成头啦。
一切都合乎章法--
水向山上飞。
钵子托着少女
从你的眼里把乳汁采拿。
在你脚下是要啥没啥。
吐出熔岩。
真正的站立是倒下。
点燃那影子
为了使白天光彩焕发。

TOP


NIA PLEJ BONA c.gif (53 bytes)EFMINISTRO
Memore al la l00-jarig1.gif (48 bytes)o kaj 20-jara foriro de Zhou Enlai

我们的好总理
    ----纪念周恩来诞辰百年暨逝世二十周年
李士俊


De 1a juneco lia volo:
Fidele servi al popolo.
Li c1.gif (53 bytes)iam viglis en batalo
Kiel student' kaj generalo.

En c1.gif (53 bytes)efministra grava rolo,
Li devon sentis g1.gif (48 bytes)is medolo.
Per lerta lukt' li sen rivalo
c.gif (53 bytes)inion levis el fatalo.

Post lia morto jam forpasis
Eventoplenaj dudek jaroj,
Sed nian koron ne forlasis
La karmemor' pri liaj faroj.
Plej bona c1.gif (53 bytes)efministro nia
Vera hero' internacia.


少年立志为人民,
忠贞不渝一片心。
战斗从未稍停息,
打从学生到将军。

开国重任为总理,
勤政躬亲发心底。
为救中华脱厄运,
运筹帷幄无敌匹。

总理逝世二十载,
风风雨雨潮如海。
丰功伟绩千秋业,
铭记心间永不灭。
恩来总理真英明,
堪称世界大英雄。
    1998 03 25

TOP

Kanto de la verdaj paseroj
----Lau1.gif (46 bytes) la melodio de fama germana popolkanto "migrado mia korplezur"
de EVA HOFFMANN(Germanio)

翠鸟之歌
    ----调寄德国民歌“我的漂泊,心的欢乐”
爱娃·霍夫曼(德国)


Paseroj verdaj estas ni,
Sub bela stelo restas ni-de l' espero.
Modestan forton havas ni,
Sed bonan semon gardas ni-de l' espero.

La birdoj en la tuta mond',
La bestoj en la vasta rond'-komprenas sin.
Kaj tiu vasta mondkompren'
Esti
g1.gif (48 bytes)u ankau1.gif (46 bytes) homa ben'-ja beno.

La semoj flugas tra la land'
Fari
g1.gif (48 bytes)os plenkreskinta plant' -de l'amo.
Kaj semos amon en 1a orient'
Kaj semos amon en la okcident',
En sud' kaj nord' kreskados pli-la
harmoni' !


我门就是一群翠乌.
我们在绿星下翔翱--出自希望。
不骄不躁我们诚挚,
辛勤呵护美好种子--出自希望。

天空上的所有鸟族,
地面上的所有动物--相互理解。
广阔世界友爱和睦,
也应成为人的祝福--呵,祝福。

那是什么洒遍四方,
发芽长叶吐艳舒芳--爱的种子。
东边播下万千爱心,
西边种下千万赤诚,
东西南北整个世界-一温馨和谐!
(华丹译)

TOP

SONORILLUDO
de K. Kalocsay

钟声
卡洛柴著


Vespere, en kor-bora, dolora monotono,
Subite, jen eksonas la sonorila sono
Kun frapo
g1.gif (48 bytes)emanta,
Kun mu
g1.gif (48 bytes)o tremanta,
La frapoj ekbruas, fenestron ekskuas,
Kaj milde ekf1uas mu
g1.gif (48 bytes)ado, la sorc1.gif (53 bytes)a.
Ho, son' sonorila, vi, tondrosimila,
Kaj tamen trankvila, ravanta kaj dol
c1.gif (53 bytes)a !
Doloro en koro sveninte dronanta
Sufokas, mi vokas al bronzo sonanta:
Ho, svingu la langon,
Vi, tondre batanta!
Lamento giganta
Traringu la landon !
Priplendu la honton
De mondhekatomboj,
Per plendo pri tomboj
Ekfendu la monton !
Estingu flamlangon
De 1' monstro malinda,
Longunga kaj blinda,
Sorbinta la sangon !
Atingu la fundon
De l' koro profunde,
g.gif (50 bytes)i sangis abunde,
Do vindu la vundon!
Ho, ringo de kantoj,
Do fondu la Rondon,
Do fandu la mondon
En rond' de amantoj !
Sor
c1.gif (53 bytes)bata, dolc1.gif (53 bytes)flata sonoro min levas,
Pri l' flamo de l' amo flagranda mi revas:
Ke festaj fajrolangoj disflugas tra la landoj,
Ekru
g1.gif (48 bytes)as la vangoj en fratc1.gif (53 bytes)irkau1.gif (46 bytes)preno,
Kaj frate, en rondo solena, tra l' mondo
Ekmu
g1.gif (48 bytes)as la ondo de l' Kant' pri kompreno...
Sed ve, jam last
g1.gif (48 bytes)eme,
Kaj lace, ka j treme,
Kun mortadanta mu
g1.gif (48 bytes)o forsonas bronza sono,
Kaj kaptas min denove dolora monotono...

l918


半夜三更,在难堪的苦闷之中,
猛然间响起了嗡嗡的钟声。
钟声呻吟,
吼叫颤动,
扣击发声,震颤着窗棂,
有魔力的声响轻轻滚动,
啊,象雷声隆隆,
象宁静甜蜜的梦!
一时消尽心中的苦痛,
我向着铜钟发出呼声:
轰鸣的铜钟,
把舌头鼓动!
让你的悲鸣
响彻国境!
控诉那可耻的
世界的万人坑,
用对坟墓的控诉
使地裂山崩!
凶狠的恶魔
它瞎了眼睛,
尖牙利爪嗜血成性,
快让它消停!
让钟声深深地
潜入人的心中,
快把流血的伤口
紧紧扎定!
啊!一串串的歌声
快把世界熔融
使它成为一个
友爱的家庭!
有魔力的钟声使我升腾,
在心中产生爱的激情:
节日的烟火飞越国境,
兄弟拥抱,脸儿通红。
在世界庄严的团聚之中
到处荡漾着理解的歌声…
可是这钟声接近了尾声,
它在疲惫地嗡嗡颤动,
青铜的鸣声趋向寂静,
我又陷入了痛苦的单调之中…

     李士俊选译1998 12 25

TOP

    

culture_pic.GIF (7781 bytes)

  

视 界
Vidkampo

世界语诗人威廉·奥德被提名别列九九年诺贝尔文学奖候选人

世界语文学和中国世界语者

世界语园地的辛勤耕耘者

   

阅览室
Legambro

诗歌 Poemoj

La Espero----Himna Esperantista
希望歌
La Vojo

MILDA KNABINO
静女(邶风)
VERSISTO
寻句者
NIA PLEJ BONAEFMINISTRO
我们的好总理
Kanto de la verdaj paseroj
翠鸟之歌
SONORILLUDO
钟声

小说 Romanoj

MARTA
马尔塔

散文 Prozoj

Luko de Maodun
天 窗

科普 Verkoj pri scienco

Jodo en la homa korpo

人体不可缺少的微量元素

童话 Fabeloj

Sepio Punis Balenon
Esperantiglta de Zhang Junqing
墨鱼治鲸

幽默 Humuraj1.gif (59 bytes)oj

Amo de matematikisto
数学家谈恋爱

Falpusigo
跌跤

Li Ekkonigis Sin
暴露自己

La Avo, la Patro kaj la Nepo
爷爷、爸爸和孙子

Petro Povas Ludi kun Mi
彼得可以和我玩

Mi Ne Scias
我不知道

Diru frazon
造句

Vojmontrilo
路标

Neniu helpis min.
谁也没帮我

En atobuso
在公共汽车上

Kial danki?
谢什么

Nebonaj Malsanuloj
病人不好

Malkara
便宜

Naskitago
生日

En fruktoardeno
在果园里

En ekzameno
考场上

E-Movadaj Novaoj  E-Historio E-Eminentuloj E-Movado  E-Organizoj  E-Gazetaro  E-Amikoj E-Materialoj  
E-Klas
ambro  E-Ekzameno  E-Literaturo E-Libroj E-Radiodissendo E-Adovidao
E-Programo  Vortoj pri Esperanto de Eminentuloj


COPYRIGHT ©   wbw.gif (2881 bytes)