culture_title.GIF (8772 bytes) Esperanta Literaturo

阅览室 Legc1.gif (53 bytes)ambro - 幽默 Humuraj1.gif (59 bytes)oj


Amo de matematikisto

    La matematikisto promenis kun sia amikino en la parko. Mia vizag1.gif (48 bytes)o plenas je hau1.gif (46 bytes)tmakuloj. c.gif (53 bytes)u vi vere ne atentas pri tio?la amikino demandis.
   
Oh, tute ne, mi nature havas grandan dispozicion por rilatig1.gif (48 bytes)i a1 la decimalaj punktoj.tenere respondis la matematikisto.


数学家谈恋爱


    数学家同女朋友在公园漫步。女朋友问他:“我满脸雀斑,你真的不介意?”数学家温柔地回答:“绝对不!我生来最爱跟小数点打交道。”
   

TOP

Falpusigo


    Irante iu senatente falis kapanta
u1.gif (46 bytes)e sur la feron. Tuj
post kiam li stari
g1.gif (48 bytes)s de sur la tero, li refoje falis. Tial
li ku
s1.gif (46 bytes)is surventre sur la tero kaj kolerege diris: Se
mi anta
u1.gif (46 bytes)scius ke mi ankorau1.gif (46 bytes)foje falis, mi ne starig1.gif (48 bytes)us
de sur la tero.


跌  跤


    一个人走路,不小心跌了个跟头。他刚爬起来,又跌
了个跟头。他趴在地上恨恨地说:“早知道还要跌一跤,
不起来就对了。”
                                     莫养圣世译
  

     TOP

Li Ekkonigis Sin

    La telefono de la lernejo sonoris. La profesoro iris al la teIefono.
    Profesoro:
Tie c1.gif (53 bytes)i profesoro Miller.
    TeIefonanto: Mi sciigas, ke Karlo hodiau1.gif (46 bytes) ne povas viziti la lernejon,c1.gif (53 bytes)ar li estas malsana.
    Profesoro: Tion mi tre bedauhras, mi deziras baldau1.gif (46 bytes)an resanighon aI li! -Kiu estas c1.gif (53 bytes)e la telefono?
    Telefonanto: "Mia patro.


暴露自己


    学校的电话响了,教授去接电话。
    教授:“我是米勒教授。”
    打电话者:“我通知你卡尔今天不能上学了,因为他生病了。”
    教授:“我很遗憾,我希望他早日恢复健康!-你是谁?”
    打电话者:“我父亲。”
 

        TOP


La Avo, la Patro kaj la Nepo

    La avo batis la nepon. La knabo ploris. Vidinte tion, la patro mem batis sin. La avo demandis lin kun miro:
    -Kion vi faras? Kial vi batas vin?
    -Vi batis mian filon, kaj anka
u1.gif (46 bytes) mi batas la vian.


爷爷、爸爸和孙子


    爷爷打了孙子。这孩子很难过,哭了。孩子的爸爸打起自已来。爷爷奇怪地问他:
   “你这是干什么?干嘛自己打自己?”
   “你打了我儿子,那我就打你儿子。”

        TOP

Petro Povas Ludi kun Mi

    -Karlo, c1.gif (53 bytes)u vi volas ludi?
    -Jes, patrino kara, rni deziras ludi.
    -Bone, sed ne ludu kun Petro, c1.gif (53 bytes)ar li estas tre malbona knabo.
    -Jes, mi ne ludos kun li, sed li povas ludi kun mi, mi ja estas bona.


彼得可以和我玩
  

    妈妈:“卡尔,你要玩吗?”
    卡尔:“是的,妈,我想玩。”
    妈妈:“好的,我的孩子,不过不要和彼得玩,因为他是
个很坏的孩子。”
    卡尔:“好,我不和他玩,不过他可以和我玩,因为我可
是个好孩子啊。”
     

          TOP


Mi Ne Scias


    -Kiuj estas la plej oftaj vortoj en la lernejo?
    -Mi ne scias.
    -
g.gif (50 bytes)uste, vi diris prave!

我不知道


    -学校里哪些词最常用?
   -我不知道。
   -正确,你说对了!
  

              TOP

Diru frazon


    Instruisto: Diru al mi frazon, en kiu estas
sukero!
    Lernanto:
"Lia patro trinkas teon.
    Instruisto: Sed kie estas la sukero?
    Lernanto: En la teo.


造句


    老师:用“糖”造个句子。
    学生:“他父亲在喝茶。”
    老师:可是“糖”在哪儿?
    学生:在茶里。
   

         TOP


Vojmontrilo


    Vojmontrilo surhavas la suban skriba
j1.gif (59 bytes)on:
   
Per la vojeto oni povas pli rapide atingi la urbon B, sed kiu ne povas legi, iru lau1.gif (46 bytes) la au1.gif (46 bytes)tovojo.


路 标
 

    一个路标上面写道:
   “走这条小路到B城更近,不识字的就请走公路。”
   

              TOP


Neniu helpis min.


    Instruisto:
Kiu helpis al vi fari la ekzercon?
    Knabo: Neniu !
    Instruisto: c.gif (53 bytes)u via patro, kiu tro amas vin, ne helpis vin ?
    Knabo: Ne. Mia patro sola faris la tutan ekzercon.


谁也没帮我


    老师:“谁帮你作练习了?”
    男孩:“谁也没有!”
    老师:“你父亲过分爱你,他没有帮你吗?”
    男孩:“没有。整个练习是我父亲独自作的。”
  

             TOP


En a
tobuso


    En au1.gif (46 bytes)tobuso bela knabino sidis apud knabo, kies nazo
tute ne estis pura.
   
c.gif (53 bytes)u vi ne havas naztukon?demandis la knabino.
   
Jes, mi havas,diris la knabo kun rideto. Sed mi ne volas helpi aliajn per g1.gif (48 bytes)i.


在公共汽车上


    在公共汽车上一个美丽的姑娘坐在一个男孩旁边,那孩子的鼻子一点也不干净。
    “你没有手帕吗?”姑娘问。
    “我有啊,”男孩笑着说。“不过我不想用它来帮助别人。”

              TOP


Kial danki?
 

    A: c.gif (53 bytes)u vi legis la libron, kiun mi skribis?
    B: Jes, ec1.gif (53 bytes) du-foje mi legis g1.gif (48 bytes)in.
    A: c.gif (53 bytes)u vere? Dankon !
    B: Kial danki? En la unua fojo mi tute ne komprenis g1.gif (48 bytes)in.


谢什么


    甲:“你看过我写的那本书了吗?”
    乙:“看过了,还看了两遍呢。”
    甲;“当真吗?谢谢!”
    乙:“谢什么?头一遍我完全看不懂。”
    

            TOP


Nebonaj Malsanuloj


    Vidinte ke malmultaj homoj malsani
g1.gif (48 bytes)intaj petas helpon
de la najbara kuracisto, viro demandis lin:
Kial oni ne
volas vian helpon?
c.gif (53 bytes)u vi ne povas bone kuraci?
    Male,diris la kuracisto. Mi estas leginta multajn
librojn pri malsanoj kaj kuraciloj. Mi estas lerta kuracisto.

    c.gif (53 bytes)u vi resanigis multajn homojn?
    Ne.
    Kial do, se vi estas lerta?
    Mi estas lerta kuracisto, sed ili estas mallertaj malsanu-loj. Mi kuracis ilin g1.gif (48 bytes)uste lau1.gif (46 bytes) la konsiloj de la libroj, sed la nebonaj malsanuloj ne malsanig1.gif (48 bytes)as lau1.gif (46 bytes) la priskriboj en la libroj !


病人不好


   有人见很少病人向隔壁的医生求医,便向他问道:“怎么
人们不来求你看病呢?难道你的医术不高明?”
   “恰恰相反,”医生说。“我博览了医药著作。我精于医
道。”
    “你可医好了许多人吗?”
    “没有。”
    “你既有回春妙手,那又是为何?”
    “我的医术高明,病人却不高明。我是照书本给他们治病
的,可是糟糕的病人却不按书本描述的害病!”
  

               TOP


Malkara


    Iu ri
c1.gif (53 bytes)ulo emas ac1.gif (53 bytes)eti malkaraj1.gif (59 bytes)ojn. Iutage lia filo ac1.gif (53 bytes)etis
malkaran birdon kun la dekstra okulo kovrita. Li malligis
la tukon ka j vidis, ke
g1.gif (48 bytes)ia dekstra okulo estas tute sana.
   
Sana estas la kovrita okulo! Vere malkara estas Ia
birdo !

     En la dua tago la vendinto de la birdo venis kun c1.gif (53 bytes)evalo,kies dekstra okulo estis kovrita. La ric1.gif (53 bytes)ulo tuj ac1.gif (53 bytes)etis g1.gif (48 bytes)in per malmulte da mono. Kiam la vendinto estis foririnta, li forigis la tukon kaj malkovris la okulon. Li veis (=ve-kriis),c1.gif (53 bytes)ar la okulo estis blinda!


便宜


    有个财主爱买便宜货,有一天他儿子买了一只蒙着右眼的便宜的鸟、他打开包着的帕子发现右眼是好好儿的。
    “蒙着的眼好好儿的!这鸟真便宜!”
    第二天那个卖鸟的牵来一匹马,马的右眼是蒙着的。财主立即花了不多的钱买下了马。卖马人走后,他取掉帕子,露出了蒙住的眼。他叫起苦来,因为那只眼瞎了!
   

                TOP


Naski
tago


    Nepo demandis sian avon:
Kial hodiau1.gif (46 bytes) ni havas
tiel bonajn man
g1.gif (48 bytes)ojn ?
    c.gif (53 bytes)ar hodiau1.gif (46 bytes) estas mia naskig1.gif (48 bytes)tago,diris la avo.
   
Kio estas naskig1.gif (48 bytes)tago?demandis la knabeto.
   
g.gif (50 bytes)i estas tago, en kiu mi naskig1.gif (48 bytes)is, klarigis la avo.
Tion a
u1.gif (46 bytes)dinte, la knabeto malfermegis siajn okulojn pro
miro kaj demandis:
   
Kiel vi farig1.gif (48 bytes)is tiel maljuna, se vi naskig1.gif (48 bytes)is hodiau1.gif (46 bytes)


生日


    孙儿问爷爷:“今天咱们的饭食这么好,这是为什么?”
    爷爷说:“今天是我的生日。”
    孙儿问道:“什么是生日?”
    爷爷给他解释:“就是我出生的日子。”
    孙儿一听惊奇地张大了眼睛,问道:
      “你今天出生怎么就这么老了?”
  

               TOP


En frukto
ardeno


    g.gif (50 bytes)ardenisto trovis, ke najbara knabo mang1.gif (48 bytes)as frukton
sur unu el la fruktarboj.
   
Tuj surterig1.gif (48 bytes)u!la g1.gif (48 bytes)ardenisto kriis al li.Alie, mi
diros c1.gif (53 bytes)ion al via patro, ke li batu vin!

    Tio estas ne necesa!diris la knabo ridetante. Mia
patro estas sur la apuda arbo. c.gif (53 bytes)ion li jam bone vidis.


在果园里


   园丁发现一个邻居的孩子在一棵果树上吃果子。
   “赶快下来!”园丁对他喊道。“不然我去告诉你爸爸,叫他揍你!”
    “用不着!”孩子笑着说:“我爹就在旁边那棵树上。他
全知道了。”

                TOP


En ekzameno


    En ekzameno la instruisto faris demandojn al unu
lernanto, sed tiu
c1.gif (53 bytes)i povis diri nenion pro manko de scio.
   
Kiu kreis Esperanton?demandis la instruisto.
La lernanto staradis dirante nenion. Tion vidinte la
instruisto kriis al li:
   
Zamenhof! Zamenhof!
     Tion au1.gif (46 bytes)dinte, la lernanto ekiris al sia tablo.
   
Kial vi reiras?demandis la instruisto.
   
Mi pensas, ke vi vokas alian por lin ekzameni!diris la lernanto.


考场上

 
    考场上老师给一个学生提了些问题,可是学生无知,什么也说不出。
    老师问:“谁创造的世界语?”
    学生一声不响地站在那里。见此情景老师对他大声说:
    “柴门霍夫!柴门霍夫!”
     听了以后,学生便走向自己的座位。
    老师问道:“你为什么回去?”
    学生说:“我想你是叫的别人,要考他呢!”
 

         TOP
    

culture_pic.GIF (7781 bytes)

  

视 界
Vidkampo

世界语诗人威廉·奥德被提名别列九九年诺贝尔文学奖候选人

世界语文学和中国世界语者

世界语园地的辛勤耕耘者

   

阅览室
Legambro

诗歌 Poemoj

La Espero----Himna Esperantista
希望歌

La Vojo

MILDA KNABINO
静女(邶风)
VERSISTO
寻句者

NIA PLEJ BONAEFMINISTRO
我们的好总理

Kanto de la verdaj paseroj
翠鸟之歌

SONORILLUDO
钟声

小说 Romanoj

MARTA
马尔塔

散文 Prozoj

Luko de Maodun
天 窗

科普 Verkoj pri scienco

Jodo en la homa korpo

人体不可缺少的微量元素

童话 Fabeloj

Sepio Punis Balenon
Esperantiglta de Zhang Junqing
墨鱼治鲸

幽默 Humuraj1.gif (59 bytes)oj

Amo de matematikisto
数学家谈恋爱

Falpusigo
跌跤

Li Ekkonigis Sin
暴露自己

La Avo, la Patro kaj la Nepo
爷爷、爸爸和孙子

Petro Povas Ludi kun Mi
彼得可以和我玩

Mi Ne Scias
我不知道

Diru frazon
造句

Vojmontrilo
路标

Neniu helpis min.
谁也没帮我

En atobuso
在公共汽车上

Kial danki?
谢什么

Nebonaj Malsanuloj
病人不好

Malkara
便宜

Naskitago
生日

En fruktoardeno
在果园里

En ekzameno
考场上

E-Movadaj Novaoj  E-Historio E-Eminentuloj E-Movado  E-Organizoj  E-Gazetaro  E-Amikoj E-Materialoj  
E-Klas
ambro  E-Ekzameno  E-Literaturo E-Libroj E-Radiodissendo E-Adovidao
E-Programo  Vortoj pri Esperanto de Eminentuloj


COPYRIGHT ©