culture_title.GIF (8772 bytes) Esperanta Literaturo

  视界 Vidkampo - 童话 Fabeloj

Sepio Punis Balenon
Esperantiglta de Zhang Junqing

    
     En la fora pasinteco vivis baleno, kiu pretendis esti reo de la maro pro sia kolosa korpo. iutage gi arogante agis kaj senskrupule molestis aliajn animalojn.Jen pro tio la tuta maro troviis en konstanta maltrankvileco.
    lutage, fis1.gif (46 bytes)oj kune diskutis pri transloio por eskapi el la ofendo de la baleno. uste en tiu tempo sepio elstaris, kun veligita ventro kaj du hirtaj antenoj, kaj diris indigne:
Tio ne estas bona ideo. Kiu povas garantii, ke aliloke ne estas la simila tirano? Mi proponas, ke ni severe punu in, por ke i ne tiranu.
    Buterfio kapnee diris: Ho, malfacile, malfacile! i estas kolosa. Kiamaniere ni punos in?”  
    La sepio obstinis.
    g.gif (50 bytes)uste tiam la baleno aperis antau1.gif (46 bytes) ili. La fis1.gif (46 bytes)oj tuj fug1.gif (48 bytes)is de timo, escepte de la sepio.Trovante la sepion senmova, la baleno opiniis, ke g1.gif (48 bytes)i rigidig1.gif (48 bytes)is de teruro. La baleno malfermis sian fau1.gif (46 bytes)kon por engluti la sepion. Bone sinf. preparinte, la sepio subite els1.gif (46 bytes)prucigis
inkonkontrau1.gif (46 bytes) la koloso. Tuj nigrig1.gif (48 bytes)is la marakvo, en kiu la baleno povis vidi nenion.
    Post sufic1.gif (53 bytes)e longa tempo, la marakvo klarig1.gif (48 bytes)is. La baleno frotis s1.gif (46 bytes)iajn okulojn ka j rimarkis: Ho ! La sepio nag1.gif (48 bytes)as proksime ! g.gif (50 bytes)i senprokraste rapidis al la sepio. Kiam g1.gif (48 bytes)i refoje atakis la sepion, la 1asta refoje eligis
inkon.Kaj la baleno blinde nag1.gif (48 bytes)is en mallumo kaj vidis nenlon.
    La sepio plurfoje ripetis la artifikon kontrau1.gif (46 bytes) la baleno, ke la baleno, neniam tiel mistifikita, ege kolerig1.gif (48 bytes)is kaj lacig1.gif (48 bytes)is. Vidinte la balenon malsata kaj laca, la sepio decidis gin kontrau1.gif (46 bytes)ataki. Jen venis la s1.gif (46 bytes)anco. Alproksimig1.gif (48 bytes)is la baleno, kaj la sepio refoje els1.gif (46 bytes)prucigis
inkon, saltis sur la dorson de la rivalo kaj tutforte suc1.gif (53 bytes)alkroc1.gif (53 bytes)ig1.gif (48 bytes)is al g1.gif (48 bytes)ia verto per siaj du antenoj.
    La baleno sentis, ke io suc1.gif (53 bytes)as g1.gif (48 bytes)ian verton, kio unue jukas kaj poste doloras al g1.gif (48 bytes)i.
   
Certe 1a sepio saltis sur mian dorson,la baleno pensis kaj vo1is forskui g1.gif (48 bytes)in per sinturno kaj svingo de la vosto. Sed la du antenoj de la sepio, kiel najloj, solide alkroc1.gif (53 bytes)ig1.gif (48 bytes)is al la kapo de la baleno kaj kors1.gif (46 bytes)ire doloris g1.gif (48 bytes)in.
    Fine la baleno ne povis elteni la doloron kaj petis indulgon:
Bona sepio, bona frato! Malsupreniru ! Mi ne plu molestos vin.
    La baleno morte lacig1.gif (48 bytes)is pro longa turmentado, kaj elc1.gif (53 bytes)erpigis la tuta forto. g.gif (50 bytes)i plene submetig1.gif (48 bytes)is al la sepio kaj senc1.gif (53 bytes)ese petis indulgon: Bone, bone! De hodiau1.gif (46 bytes) mi neniam tiranos nek molestos fis1.gif (46 bytes)ojn. Bonvolu malsupreniri!
    Tion au1.gif (46 bytes)dinte, la sepio malstrec1.gif (53 bytes)is siajn antenojn forte adherintajn al Ia baleno kaj desaltis de sur g1.gif (48 bytes)i. Tamen, pro forta suc1.gif (53 bytes)ado far la sepio, aperis malgranda truo sur la verto de la baleno.
    De tiam, la baleno ne plu tiranis en la maro. La truo sur g1.gif (48 bytes)ia verto restas g1.gif (48 bytes)is nun kaj la balenoj devas de tempo al tempo elakvig1.gif (48 bytes)i por els1.gif (46 bytes)prucigi akvon en la truo post certatempa restado en maro.

TOP


墨鱼治鲸

                                  
邱国鹰 搜集整理


    从前,有一条大鲸,它仗着自己体粗力大,自称大王,整天在海中横冲直撞,欺侮别的鱼,扰得一海不得安宁。
   一天,众鱼聚在一起商议,要搬到别处去,以免再受鲸的欺负。这
时,墨鱼站出来了,它挺了挺肚子,竖起那条铁鞭似的触须,愤愤不平地说:“搬走不是好办法,谁知道别的地方还有没有像鲸这样的霸王?依我看,我们应该狠狠治它一下,别让它再称王称霸!”
    鲳鱼摇晃着小脑袋,连声说:“难呀,难呀!它的个那么大,我们怎么治它呢?”墨鱼却自告奋勇,定要去制服鲸,为众鱼消恨。
    众鱼正在商议,大鲸冲过来了,大家吓得四散逃走,只剩下墨鱼。大鲸看墨鱼一动不动,以为它吓呆了,张开大口就要吞食。墨鱼不慌不忙地对准大鲸,“噗”一声响,放出一阵浓黑的烟雾,把海水染得漆黑一片。大鲸眼前一暗,啥都看不见。过了好一阵子,烟雾才散尽。大鲸揉揉眼一看,咳!那墨鱼正在不远处游哩!它赶紧冲过去,一会儿就赶上了。正当它又张开大口,想把墨鱼吞进去时,墨鱼又放出一阵烟雾。大鲸像瞎了眼睛在暗中摸,又什么也看不见了。
    就这样,墨鱼游一阵,放一阵烟雾,再游一阵,再放一阵烟雾,拖着大鲸满海转。那鲸从没被别的鱼这样戏弄过,又馋又饿,又气又累。墨鱼看大鲸的模样,估计这次差不多了,等它近了,就放出一阵浓烟,猛地一跳,骑到大鲸的背上,使尽全力,用两条触须使劲吸住鲸的头顶。
    大鲸觉得头顶上像被什么东西吸着,先是一阵阵痒,后是一阵阵痛。
    “一定是墨鱼这东西跳到我背上了。”大鲸一面想,一面翻动身子,甩着尾巴,想把墨鱼摔下来。可墨鱼的两条触须比铁钉钉在木板上还牢固,一动也不动。大鲸只觉得头顶钻心地痛。
    大鲸实在熬不住了,求饶说:“好墨鱼,好弟弟!你下来吧,我再也不欺负你了。”
    墨鱼说:“不行!你不欺负我,还要欺负别的鱼哩!”于是吸得更紧了。
    大鲸折腾了这么长时间,感到很疲乏,一点力气也没有了,它完全软了下来,连声哀求:“好啦,好啦!我再也不称王称霸了,再也不欺负别的鱼了,你快快下来吧!”
    墨鱼听大鲸这样讨饶,才松开触须,跳下了鲸背。但是它这一吸吸得太狠了,竟把鲸的头顶吸破,出现了一个小洞洞。
    从此,鲸再也不敢称王称霸、胡作非为了。它的头顶给墨鱼吸破的小洞洞,一直没能愈合。在海底游的时间长了,海水就要慢慢灌进去。所以过一段时间,它就得浮上水面,把水从小洞洞里喷出来。直到现在,还是这样。

   TOP

culture_pic.GIF (7781 bytes)

  

视 界
Vidkampo

   

阅览室
Legambro

诗歌 Poemoj

La Espero----Himna Esperantista
希望歌

La Vojo

MILDA KNABINO
静女(邶风)
VERSISTO
寻句者

NIA PLEJ BONAEFMINISTRO
我们的好总理

Kanto de la verdaj paseroj
翠鸟之歌

SONORILLUDO
钟声

小说 Romanoj

MARTA
马尔塔

散文 Prozoj

Luko de Maodun
天 窗

科普 Verkoj pri scienco

Jodo en la homa korpo

人体不可缺少的微量元素

童话 Fabeloj

Sepio Punis Balenon
Esperantiglta de Zhang Junqing
墨鱼治鲸

幽默 Humuraj1.gif (59 bytes)oj

Amo de matematikisto
数学家谈恋爱

Falpusigo
跌跤

Li Ekkonigis Sin
暴露自己

La Avo, la Patro kaj la Nepo
爷爷、爸爸和孙子

Petro Povas Ludi kun Mi
彼得可以和我玩

Mi Ne Scias
我不知道

Diru frazon
造句

Vojmontrilo
路标

Neniu helpis min.
谁也没帮我

En atobuso
在公共汽车上

Kial danki?
谢什么

Nebonaj Malsanuloj
病人不好

Malkara
便宜

Naskitago
生日

En fruktoardeno
在果园里

En ekzameno
考场上

E-Movadaj Novaoj  E-Historio E-Eminentuloj E-Movado  E-Organizoj  E-Gazetaro  E-Amikoj E-Materialoj  
E-Klas
ambro  E-Ekzameno  E-Literaturo E-Libroj E-Radiodissendo E-Adovidao
E-Programo  Vortoj pri Esperanto de Eminentuloj


COPYRIGHT ©   wbw.gif (2881 bytes)