culture_title.GIF (8772 bytes) Esperanta Literaturo

  视界 Vidkampo - 散文 Prozoj

Luko de Maodun 

    
    Sur la fasado de domo, en la vi1ag1.gif (48 bytes)o, estas nur vico da fenestroj el latoj. Varme serenajn tagojn, la fenestroklapoj sin apertas c1.gif (53 bytes)iuj en la plena largo kaj ekestas sunradioj kaj aerfluo.En la tagoj ventegaj, pluvegaj au1.gif (46 bytes) vintraj kun forta hurlado de norda vento, la lignofenestroj estas fermitaj kaj tiam en la domo regas malhelo kiel en kelo.
    Pro tio vilag1.gif (48 bytes)anoj faras tra la tegmento kvadratan apertureton vitritan kaj nomatan lukon.
    Somere, kiam ekpluvego vers1.gif (46 bytes)ig1.gif (48 bytes)as, knaboj plej preferas kuri kaj ludi en la pluvo, kun la kapo levita rigardante al fulmoj. Sed i1iaj gepatroj obstine malpermesas.
Endomig1.gif (48 bytes)u !Kun la fermig1.gif (48 bytes)o de la fenestroj la knaboj estas enfermitaj en 1a obskure keleca domo. Tiam la luketo farig1.gif (48 bytes)as al ili ununura konsolo.
    Tra la vitreto vi povas vidi, ke tie dancetas pluvogutoj pladantaj kaj ekbrilas fulmoj rubandosimilaj
kaj el tio vi povas imagi al vi,kiel forte forbalaas la mondon la pluvo, vento,tondro kaj fulmoj, kaj ke ec1.gif (53 bytes) pli multoble granda estas ilia potenco ol tiu, kiun vi efektive sentas sub la libera c1.gif (53 bytes)ielo. Tiu c1.gif (53 bytes)i malgranda luko povas inspiri vian imagon!
    Nokte, kiam vi estas devigata
ripozien la lito, supozeble, vi ankorau1.gif (46 bytes) memoras la herbe jon kaj riverbordon sub la lunlumo, kaj vi s1.gif (46 bytes)ovas vian kapon el la kulvuaIo por suprenrigardi. En tiu ei momento la luketo denove farig1.gif (48 bytes)as al vi ununura konsolo!
    Via imago povas vagadi de unu stelo, unu nubo super la vitrita luketo al miriado da flagretantaj steloj amindaj, fascinaj nuboj similaj al montoj, c1.gif (53 bytes)evaloj kaj gigantoj; kaj de silueta strio preters1.gif (46 bytes)ovig1.gif (48 bytes)inta super la vitrita luketo al griza vesperto, scipovanta kanti najtingalo au1.gif (46 bytes) tirana strigo
Unuvorte, tuj eksternig1.gif (48 bytes)os en via imago c1.gif (53 bytes)io de la mirinde c1.gif (53 bytes)arma mondo nokta.
    Ajojojo! Kiom mirinda estas tiu c1.gif (53 bytes)i malgranda malplenaj1.gif (59 bytes)o! g.gif (50 bytes)i vidigas al vi kosman sekreton, pri kiu vi neniel revus, se g1.gif (48 bytes)i ne ekzistus, g1.gif (48 bytes)i imagigas al vi diversajn okazaj1.gif (59 bytes)ojn, kiujn vi neniam imagos al vi, se g1.gif (48 bytes)i ne ekzistus !
    Grandan dankon meritas la plenkreskuloj,kiuj eltrovis tian
luko. c.gif (53 bytes)ar la vig1amensaj knaboj kapablas bone scii, kiel trovi havecon,”“pleneconelmalpleneco, ec1.gif (53 bytes) pli vaste, pli komplike kaj pli au1.gif (46 bytes)tentike ol propraokule ili vidas.

Esperantigita de Xiong Linping

TOP


天 窗
                                                          茅盾


    乡下的房子只有前面一排木板窗。暖和的晴天,木板窗扇扇开直,光线和空气都有了。
    碰着大风大雨,或者北风虎虎地叫的冬天,木板窗只好关起来,屋子里就黑的地洞里似的。
    于是乡下人在屋里开一个小方洞,装一块玻璃,叫做天窗。
    夏天阵雨来了时,孩子们顶喜欢在雨里跑跳,仰着睑看闪电,然而大人们偏就不许,“到屋里来呀!”孩子们跟着木板窗的关闭也就被关在地洞似的屋里了;这时候,小小的天窗是唯一的慰藉。
    从那小小的玻璃,你会看见雨脚在那里卜落卜落跳,你会看见带子似的闪电一瞥;你想象到;这雨,这风,这雷,这电,怎样猛历地扫荡了这世界,你想象它们的威力比你在露天真实感到的要大这么十倍百倍。小小的天窗会使你的想象锐利起来!
    晚上,当你被逼着上床去“休息”的时候,也许你还忘不了月光下的草地河滩,你偷偷地从帐子里伸出头来,你仰起了脸,这时候,小小的天窗又是你唯一的慰藉!
    你会从那小玻璃上面的一粒星,一朵云,想象到无数闪闪烁烁可爱的星,无数像山似的,马似的,巨人似的,奇幻的云彩;你会从那小玻璃上面掠过的一条黑影想象到这也许是灰色的蝙蝠,也许是会唱的夜莺,也许是恶霸似的猫头鹰,棗总之,美丽的神奇的夜的世界的一切,立刻会在你的想象中展开。
    啊唷唷!这小小一方的空白是神奇的!它会使你看见了若不是有了它你就想不起来的宇宙的秘密,它会使你想到了若不是有了它你就永远不会联想到的种种事件!
   发明这'“天窗”的大人们,是应得感谢的。因为活泼会想的孩子们会知道怎样从“无”中看出“有”,从“虚”中看出“实”,比任凭他看到的更真切,更阔达,更复杂,更确实!
    

   TOP

culture_pic.GIF (7781 bytes)

  

视 界
Vidkampo

   

阅览室
Legambro

诗歌 Poemoj

La Espero----Himna Esperantista
希望歌

La Vojo

MILDA KNABINO
静女(邶风)

VERSISTO
寻句者

NIA PLEJ BONAEFMINISTRO
我们的好总理

Kanto de la verdaj paseroj
翠鸟之歌

SONORILLUDO
钟声

小说 Romanoj

MARTA
马尔塔

散文 Prozoj

Luko de Maodun
天 窗

科普 Verkoj pri scienco

Jodo en la homa korpo

人体不可缺少的微量元素

童话 Fabeloj

Sepio Punis Balenon
Esperantiglta de Zhang Junqing
墨鱼治鲸

幽默 Humuraj1.gif (59 bytes)oj

Amo de matematikisto
数学家谈恋爱

Falpusigo
跌跤

Li Ekkonigis Sin
暴露自己

La Avo, la Patro kaj la Nepo
爷爷、爸爸和孙子

Petro Povas Ludi kun Mi
彼得可以和我玩

Mi Ne Scias
我不知道

Diru frazon
造句

Vojmontrilo
路标

Neniu helpis min.
谁也没帮我

En atobuso
在公共汽车上

Kial danki?
谢什么

Nebonaj Malsanuloj
病人不好

Malkara
便宜

Naskitago
生日

En fruktoardeno
在果园里

En ekzameno
考场上

E-Movadaj Novaoj  E-Historio E-Eminentuloj E-Movado  E-Organizoj  E-Gazetaro  E-Amikoj E-Materialoj  
E-Klas
ambro  E-Ekzameno  E-Literaturo E-Libroj E-Radiodissendo E-Adovidao
E-Programo  Vortoj pri Esperanto de Eminentuloj


COPYRIGHT ©   wbw.gif (2881 bytes)