姓名         单位           年龄          成绩


一、
     选择填空:

1.Knabino envenis; en      mano estis floro.

  a.sia        b. liaj      c. ia

2.Li estas tiel sa a    mia frato.

  a.kiu     b.kiel       c.kio

3.La artisto lo as sur la 3-a eta o. Vi povas iri al lia ambro la tiu i        .

  a. tupo      b. tupoj         c. tuparo

4.Oni       la urbon per floroj kaj arboj.

  a.beligis    b.belis     c.beli is

5.Gao Lin povas fari preska ion. Li bone dancas ,kantas, pentras, na as, ……Li vere estas      .

  a.lertulo      b.bravulo    c.petolulo

6.Xiao Mei nun studas arton pri konstruado en Kolegio, ar i volas far i      .

  a.po tistino     b.pentristino     c.arkitektino

7.Pli kaj pli da voja antoj venas al la urbo sekve      la disvolvi o de turismo.

  a.de     b.je     c.pro

8.Tiu patriota poeto tre sopiras      sia patrolando.

  a.de     b.pri    c.pro

9.u vi      al ili ,ke ni kunsidos en diman o?

  a.sciis     b.scii is     c.sciigis

10.Mia patro atas kafon, sed     mi pli pla as teo.

   a.kun   b.al     c.de

11.Lin Lin estas la plej juna     siaj familianoj.

   a.en    b.el     c.inter

12.La libro       la mirindajn vidinda ojn de Beijing.

   a..priskribas    b.surskribas    c.subskribas

13.La piedoj,per       ni iras, estas tre gravaj.

   a.kiu      b.kiuj     c.kiujn

14.Mi kredas, ke en tiu vendejo vi certe a etos bonan ludilon por Fanfan, ar estas multaj      .

   a.elektantoj      b.elektintoj     c.elektebla oj

15.La kunveno      tri horojn.

      a.da ris    b.da rigis     c.da ri is

 

二、世译汉:

A u iuj viaj familianoj atas Esperanton?

B:Jes, ni iuj atas Esperanton, ar Esperanto estas lingvo simpla, facila, ri a kaj belsona.

A: i estas ne nur tia lingvo, sed anka utila ilo inter la diversnaciaj popolanoj(各国人民)sur la terglobo.

B:Ho, via familio ja estas feli a esperantista familio!

A:Instruisto, bonvolu a skulti kantojn prezentitajn de mia plia a fratino.

B: u Esperantaj kantoj?

A:Jes .Bonvolu a skulti .

 

三、汉译世:

1.这把椅子原来是新的,现在是旧的了。

2.这支铅笔比那支长。 

3.他叫李明,十五岁。

4.她在纸上画了一朵红花。

5.衷心感谢你热情的帮助!

 

四、阅读短文,回答下列问题:

La tuta familio: gepatroj kaj gefiloj ekiris hejmen el la librejo. De la librejo is la hejmo estas 15  lioj .La filo ekiris kune kun sia patro, kaj la filino kun sia patrino. Post tri-hora irado la patro venis hejmen. La patrino iris malpli rapide ol la patro. ia rapideco (速度) estis 4 lioj en iu horo. Tial i ekiris kun la filino duonhoro pli frue ol la patro kaj la filo.La gejunuloj iris multe pli rapide ol iliaj gepatroj. La filo estis duone(二分之一) pli rapida ol la patro kaj la filino estis duone pli rapida ol la patrino.

1)  Kiuj venis hejmen plej frue?

2)  Kiu venis la dua kaj kiu la tria?

3)  Kiu el ili iris plej rapide?

4)  Kiu estis la malplej rapida?