org_title.GIF (1196 bytes)

   

国际世界语组织
Internaciaj Esperantaj Organizoj
       

国际世界语协会
Universala Esperanto-Asocio,
Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdarn, NederIando
tel. 3l-l0-4361044; telefakso: 31-10-436l751

全世界世界语者青年组织
Tutmonda Esperantista Junulara Organizo

国际艺术家世界语者协会
Universala Artista Ligo de Esperantistoj (UALE )
PL 24, Fl-4l161 Tikkakoski, Finnlando.

全球世界语组织
Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo (ATEO )
p/a Ralph Dumain, P. O. Box 65972, l050
Connecticut Ave., N. W. Washington, DC 20035-5972 Usono;
tel.(202 ) 546-2278
e-po
s1.gif (46 bytes)to: rdumain@igc. apc. org.

国际汽车司机世界语俱乐部
Internacia Esperanto-Klubo Au1.gif (46 bytes)tomobilista (IEKA)
LOvetandsvej 31, DK-2700 Brgnshoj, Danlando
tel. (31) 60 07 02

巴哈教世界语协会
Bahaa Esperanto-Ligo (BEL )
p. K. 500133, DE-6039l Frankfurt, Germanio
tel.(069 ) 519845.

国际圣经专家及东方学专家协会
Internacia Asocio de Bibliistoj kaj Orientalistoj (IABO)
Piazza Duomo 4, IT-48100 Ravenna, Italio
tel. (0544) 918376

国际自行车运动世界语者协会
Biciklista Esperantista Movado Internacia (BEMI)
p/a Ivo Miesen, Bloemenweg 102, NL-6221 TX Maastricht, Nederlando

引进生物学专业词汇协会
Asocio por la Enkonduko de Nova Biologia Nomenklaturo (NBN )
Hertendreef 12, BE-2920 Kalmthout, Belgio
tel. (03)666 99 49

国际盲人世界语者协会
Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj (LIBE)
Zwaansmeerstraat 48, NL-l946 AE Beverwijk, Nederlando
tel. (02510) 31079.

绿色世界语者协会
Asocio de Verduloj Esperantistoj (AVE )
p/a Manfred Westermayer. Kandelstr. 62, DF-79194 Gundelfingen, Germanio.

国际世界语经贸专业集团
Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo (IKEF )
Roland Rotsaert, Visspaanstr. 97, BE-8000 Brugge, Belgio
tel. + fakso (050)33 00 04

全世界基督教协会
Tutmonda Ekumena I.igo (TEL)
Odos Rodou 5. GR-1I252 Athina, Grekio
te1. (01 )867 4873.

国际种族自由委员会
Internacia Komitato por Etnaj I.iberecoj (IKEL )
Im Romerfeld 44. DE-52249 Eschweiler, Germanio
tel. (02403)66 888, telefakso (02403) 64 041

欧洲世界语联盟
Eu1.gif (46 bytes)ropa Esperanto-Unio (EEU)
Sekretariejo; E
u1.gif (46 bytes)ropa Esperanto-Centro,
Prins Leopoldstraat 5l, BE-83l0 Brugge, Belgio
tel. (050)35 49 35

国际医疗世界语协会
Kristana Esperantista Ligo Internacia (KELI)
Koningsmantel 4, NI.-2403 HZ Alphen a/d Rijn, Nederlando
tel. (l720) 20 2222.

国际铁路员工世界语协会
lnternacia Fervojista Esperanto-Federacio (lFEF)
p,/a sekretario d-ro Romano Bolognesi, Via Misa 4, IT-40l39 Bologna, Italio

集邮家世界语协会/收藏家世界语友好团体
Esperanto-Ligo Filatelista/Amika Rondo de Esperantaj-Kolektantoj (ELF-AREK)
p/a 1. Paulsson, Skytteholmsvagen 29,1., SE-17l 44 Solna, Svedio

国际语言学家世界语者联盟
Internacia Unuigo de la Esperantistoj-Filologoj (IUEF)
p/a V. Oljanov, ul. Bojanski vodopad 241 E, BG-l404 Sofia, Bulgario
tel. 58 89 33

全世界哲学协会
Filozofia Asocio Tutmonda (FAT)
R. Cons. Mafra 682, BR-88010~100 Florianopolis -SC, Brazilo
tel. (0482) 32-4002

国际现代教育世界语协会
Internacia Celado por Edukado Moderna per Esperanto(ICEM)
p/a Henri Menard, 1 rue Galissonniere, FR-44330 Le Pallet, Francio

国际世界语者围棋协会
Esperantista Go-Ligo Internacia (EGLI)
2-26-2 Kozima, Tyohu, Tokyo, l82 Japanio
tel. (0424)82 3776

国际残疾人世界语者协会
lnternacia Klubo de Asocio de Handikapitaj Esperantistoj
Soukenicka 58, CZ-274 01 Slany, Cehio

国际世界语者教师协会
Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI)
p/a sekr. Marija Belo
s1.gif (46 bytes)evic1.gif (53 bytes), Sveti Duh l30, HR-41000 Zagrebo, Kroatio
tel.(041) 576 092.

国际伊斯兰运动世界语者协会
Tutmonda Islama Movado Esperantista (TIME)
p/a Gholam R. Abadi, P. O. Box 345-63515, Bandar Mahshahr, Irano

世界语者瑜伽协会
Jogo en Esperanto
Betty Larsen, Falkenbergvej 6, DK-3l40 Alsgarde, Danlando

世界语法学协会
Esperanta Jura Asocio
p/a lan Jackson, 29 Graham Road, Chiswick, London, Britio W4 5DR

全世界法律家世界语协会
Tutmonda Esperantista Jurnalista Asocio (TEJA )
p/a S. Maul, Pferseer Str. 15, DE-86l50 Augsburg, Germanio
te1. +telefakso (0821) 520385.

国际天主教世界语者联盟
Internacia Katolika Unuigo Esperantista (IKUE )
Via Berni 9, IT-00l85 Roma RM. Ltalio
tel. (06) 70 00 323

全世界控制论、信息与系统化协会
Tutmonda Asocio pri Kibernetiko, Informadiko kaj Sistemiko (TAK1S)
Burg. Reigerstr. 84, NL-3581 KW Utrecht, Nederlando
tel. (030) 54 34 30

共产主义世界语者团体
Kolektivo Esperantista Komunista
p/a Luis. Serrano Perez, ES-08202 Sabadell, Hispanio
tel. (93) 727 50 2l, telefakso (93) 783 65 11

国际文化之家
Hejmoj de 1nternacia Kulturo
p/a Evelyn Rotellini, Sun-Kompanio, FR-09800 Arrout, Francio

全世界建筑师世界语者协会
Tutmonda Asocio de Konstruistoj Esperantistaj (TAKE)
RN 83, rue de Tiefenbach, FR-68920 Wintzenheim (Colmar), Francio
tel. 89 79 79 92, telefakso 89 79 79 93

国际合作世界语组织
Internacia Kooperativa Esperanto-Organizo (IKEO)
Pf. l9l, HU-5601 Bekescsaba, Hungario
tel. 66 25 241

公谊会教徒世界语者协会
Kvakera Esperantista Societo(KES)
Webbs Cottage, Woolpits Rd., Gt. Saling, Brain-tree, Es-sex, Britio CM7 5DZ
tel. +telefakso (0371 ) 850 423

国际世界语者数学家协会
Internacia Asocio de EsperantistaJ MatematikistoJ (IAdEM )
Vorderdimbach 11, AT-4371 Dimbach, A
u1.gif (46 bytes)strio
tel. (07418) 7249 (vespere)

国际医学世界语协会
Universala Medicina Esperanto-Asocio (UMEA )
p/a kasisto: S. Yamazoe, 4-8-9 Iwagami-mati, Maebasi-si, 371 Japanio
tel. (0272) 3l-7839

希望精神
Espermenso
p/a Marvin H. Stanley, Postbus 25142, NL-3001 HC Rotterdam, Nederlando

世界语者世界公民登记中心
Esperantista Internacia Centro de la Mondcivitana Registraro
p/a Genevieve Charpentier, 32 C. rue Jean Perrin, FR-77l90 Dammarieles-Lys. Francio

世界语摩门教团
Por-Esperanta Mormonaro (PEM )
p/a Paul R. Kern, rue Haute ColIine 28, BE-4052 Beaufays, Belgio

世界语音乐协会
Muzika Esperanto-Ligo (MEL )
ul. Milin kamak 58, BG-142l Sofia, Bulgario
tel.(02) 66 62 l4

国际自然疗法世界语者组织
Internacia Naturista Organizo Esperantista (INOE)
p/a Ferdinand Simon, B. P. 30-BXL 22, BE-1000 Bruxelles, Belgio

自然疗法世界者协会
Esperantista Naturkuracista Asocio (ENA)
Kwang Myong shi, Kwang Myong 2 dong
50-5, Kyonggi-do, Koreio
tel. (02) 687 8413, telefakso (02) 616-1571

鸟类学世界语语言小组
Ornitologia Rondo Esperantlingva (ORE )
p/a d-ro Bela, Meszaros, Piac u. 45/47, Debrecen, HU-4025, Hungario

国际和平世界语者运动
Mondpaca Esperantista Movado (MEM)
p/a Clement Tholet, rue Saivelette 102. BE-467l Saive, Belgio
tel. 041 62 95 95

国际邮政电信工作者世界语协会
Internacia Postista kaj Telekomunista Esperanto-Asocio (IPTEA)
Postenska kutija 25, BG-1000 Sofia, Bulgario
tel. (02) 87 93 27

国际无线电爱好者世界语协会
Internacia Ligo de Esperantistaj Radio-Amatoroj (ILERA )
p/a HA7PW, L. Matusinka Gyozelem u. 2, HU-2730 Albertirsa, Hungario

国际科学世界语者协会
Internacia Scienca Asocio Esperantista (ISAE )
p/a R. Hauger, Ringstrasse 13, CH-8l72 Niederglatt (Zurich), Svislando
tel. (01) 850 2882

全世界无民族协会
Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT)
67 Avenue Gambetta, FR-75020 Paris, Francio
tel. (1) 47 97 87 05
telefakso (1) 47 97 71 90
Pck. 1234-22-K Paris. Oficejo malfermita lunde 09h30--15h30 kaj de mardo gis vendredo 09h30-l6h30

童子军世界语协会
Skolta Esperanto-Ligo (SEL )
p/a David H. Withey, 2l Brookfield Avenue, Waterloo, Liverpool L22 3YE, Britio
tel. (051) 928 2936

洞穴学专家小组
Speleologia Fakgrupo
p/a Esperanto-klubo, nam, Osloboditel'ov 31, SK-031 01 Liptovsky Mikulas, Slovakio

国际世界语象棋协会
Esperanta Sak-Ligo Internacia (ESEI)
p/a Jaromir Canibal, Okruzni 867, CZ-73401 Karvina, Cehio
tel. (30) 543430

全世界旅游协会
Monda Turismo (MT)
CO. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Pollando
tel.(52) 4l5 744, telekso 562844 mtur pl.

全世界教育科学文化共同行动
Monda Kunagado por Eduko, Scienco kaj Kulturo
p/a Pascal Lecaille, 105, rue Jean-Voillot, FR-69100 Villeurbanne, Francio
telefakso: 78 69 28 81, e-posto: lecaille@altern. com

全世界素食世界语者协会
Tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio (TEVA)
p/a Lilia Fabretto, Via Pietro Cartoni l2/12. IT-00152 Roma, ltalio

世界语作家协会
Esperantlingva Verkista Asocio (EVA )
Volkerakstraat 38 l, NL-1078 XT Amsterdam, Nederlando
tel. (020) 671 26 64

老世界语者俱乐部
Veterana Esperantista Klubo (VEK)
Lovetandsvej 31, DK-2700 Bronshoj, Danlando
tel. 31 60 07 02

无名者运动
Movado sen Nomo
Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, Belgio


    注:
    1.通信时,除写上地址以外,凡未标出国名的还应补充写上寄达
         国名并用中文加注和横线标明。


  
  

org_pic.GIF (14373 bytes)

  

* 中国世界语组织 *
inaj Esperantaj Organizoj

* 国际世界语组织 *
Internaciaj  Esperantaj Organizoj

* 组织论坛 *
Organiza Forumo

E-Movadaj Novaj1.gif (59 bytes)oj  E-Historio E-Eminentuloj E-Movado  E-Organizoj  E-Gazetaro  E-Amikoj E-Materialoj  
E-Klas
c1.gif (53 bytes)ambro  E-Ekzameno  E-Literaturo E-Libroj E-Radiodissendo E-Au1.gif (46 bytes)dovidaj1.gif (59 bytes)o
E-Programo  Vortoj pri Esperanto de Eminentuloj


COPYRIGHT ©   wbw.gif (2881 bytes)