business_title.GIF (10627 bytes)

Bonvenigas la plezuron de ceesto to komerca Mondo

   

SHIJIAZHUANG-A HONGQIAO-KOMPANIO POR KONSULTIO PRI EKONOMIA KAJ KOMERCA INFORMO

Amplekso de Funkciado


  Nia Kompanio estas ponto por ekonomia, komerca, scienca, teknika kaj cultura interano inter inio kaj fremdlandoj. i servas kiel gvidisto, avertanto kaj konsilanto de fremdaj vizitantoj kaj komercistoj venantaj en inio por turismo, investo kaj diversaj aktivecoj de ekonomio, komerco, scienco, tekniko kaj kulturo.
    Depost la fondio en la jaro 1998, la elstara serva kvalito kaj bona fidindeco de nia Kompanio gajnis la plenan konfidon de multnombraj klientoj. Nuntempe inio jam aniis al WTO. Amaso da fremdaj komercistoj venos al inio por seri komercajn oportunojn, kaj grandnombra inaj entreprenoj deiros de iliaj landoj por partopreni la internaciajn konkurencojn. Por adaptii al la nova situation, kun tute nova aspekto, nia Kompanio provizos en- kaj ekster-landajn klientojn per bonkvalita servado en pli lara skala. La amplekso de funkciado de nia Kompanio estas kiel i-sube dirita:
1. Provizi konsultan servadon pri inaj merkataj prezoj kaj registaraj politikoj, leoj kaj statuoj;
2. Seri kunlaborajn kunulojn a komercajn agentojn por fremdaj komercistoj investontaj en inio, kaj helpi ilin en la disvendado kaj reklamado de iliaj famaj komercaoj;
3. Procedi iujn koncernajn formalaojn de registroj kaj industriaj kaj komercaj impostoj, kaj respondeci pri la diversaj preparaj laboroj inkluzive de la lupreno de oficaj lokoj k.a. por la fremdkapitalaj kompanioj en inio;
4. Seri akceptajn unitojn por personoj de ekonomia, komerca, scienca, teknika kaj kultura rondoj, kiuj venos al inio por vizitado, esplorado kaj akademia interano kaj sendi invitajn leterojn al tiuj i personoj;
5. Provizi fremdajn vizitantojn and komercistojn venintajn al inio per la inaj folkloran trejnon inkluzive de la moroj kaj kutimoj, dietoj, etiketoj, veturkodo, lea cirkonstancaro k.a.;
6. Provizi fremdulojn per la trejno de la ina lingvo;
7. Respondeci pri la tradukado de dokumentoj kaj materialoj en la Angla, Rusa, Japana, Germana, Franca lingvoj k.t.p.;
8. Helpi fremdajn komercistojn en la engaado de kompetentuloj en la administracio, tradukado, sekretaria laboro, financo, kontado, leo k.t.p.;
9. Helpi en- kaj ekster-landajn vizitantojn kaj komercistojn en la aetado de trajnbiletoj kaj aviadilbiletoj kaj en rezervado of gastejoj;
10. Respondeci pri ceteraj servoj bezonitaj de en- kaj ekster-landajn vizitantojn kaj komercistojn.

Estas bonvenaj komunikii kun nia Kompanio kaj elmeti demandojn al ni!

Adreso: 565, Gongnong Lu, Shijiazhuang 050081, Hebei, inio 
Telefono: 0086-311-3025990
Telefakso: 0086-311-3025990
Ret-poto: 1d261@sina.com
Respondulo pri komunikio: Liu Zhiming 


SHIJIAZHUANG HONGQIAO E & T INFORMATION
CONSULTING COMPANY

Scope of Business

Our Company is a bridge for economic, commercial, scientific, technical and cultural interchanges between China and foreign countries. It is aimed at acting as guide, adviser and consultant for foreign tourists and businessmen coming to China for tourism, investment or engaging in economic, commercial, scientific, technical and cultural activities.

Since founded in 1998, our Companys excellent service quality and good prestige have won the confidence of vast number of customers. At present, Chinas WTO entry makes a lot of foreign businessmen come to China for seeking commercial opportunities, and numerous Chinese enterprises leave their country for participating in the international competition. In order to meet this new situation, with a completely new look, our Company will provide domestic and foreign customers with broader first-rate service. Our Companys scope of business is as follows:

1. To provide consulting service in Chinese market quotation, government policies and regulations;

2. To seek cooperative partners or commercial agents for foreign businessmen investing in China and to help foreign businessmen to promote the sales of their best brands of goods and handle the relevant advertising service;

3. To go through all related formalities of registration, industrial and commercial taxation, undertake other various preparatory jobs including the lease of place for handling official work for foreign-invested companies in China;  

4.  To seek reception units for people of economic, commercial, scientific, technical and cultural circles who come to China for visit, investigation and academic interchange, and to issue the letters of invitation to them.

5. To provide foreigners coming to China for work with the Chinese folklore training including local conditions and customs, dietary habits, etiquette, traffic regulation, legal environment, etc. in China;

6. To provide foreigners with the training service of the Chinese language;

7. To undertake the translation of documents and materials in English, Russian, Japanese, German, French, etc.;

8. To help foreign businessmen to engage the professionals in management, translation, secretarial work, finance, accounting, laws, etc.;

9. To help domestic and foreign visitors and businessmen to buy train tickets and plane tickets, and to make hotel reservation for domestic and foreign visitors and businessmen;

10. To undertake other service needed by domestic and foreign visitors and businessmen.

You are welcome to come for contacting us and inquiring relevant matters!

Add.: No. 565, Gongnong Road, Shijiazhuang 050081, Hebei, China

Tel.: 0086-311-3025990
             Fax: 0086-311-3025990
             E-mail:
1d261@sina.com
                           
lzm5134_cn@sina.com
             Liaison person: Liu Zhiming

返回

   

   

Al komerca mondo
来到商贸世界
Vi povos ricevi novan sancon
你会获得新的机会
Vi povos ricevi rapidan helpon
你会获得迅速的帮助
Vi povos ricevi valoran informon.
你会获得有价值的信息
Vi povos ricevi sinceran kunlaboron.
你会获得真诚的合作


世界语信箱

    

E-Movadaj Novaj1.gif (59 bytes)oj  E-Historio E-Eminentuloj E-Movado  E-Organizoj  E-Gazetaro  E-Amikoj E-Materialoj  
E-Klas
c1.gif (53 bytes)ambro  E-Ekzameno  E-Literaturo E-Libroj E-Radiodissendo E-Au1.gif (46 bytes)dovidaj1.gif (59 bytes)o
E-Programo  Vortoj pri Esperanto de Eminentuloj


COPYRIGHT ©   wbw.gif (2881 bytes)